Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cylin: Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid, gevestigd te Veursestraatweg 98, 2265 CG Leidschendam.
 2. Opdrachtgever: het instituut waar de kandidaat de opleiding gevolgd heeft.
 3. Kandidaat: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toets.
 4. Partij: Cylin of opdrachtgever.
 5. Partijen: Cylin en opdrachtgever gezamenlijk.
 6. Wederpartij: de partij waarmee één van de partijen een overeenkomst is aangegaan.
 7. Overeenkomst: een (schriftelijke) afspraak tussen Cylin en opdrachtgever om een dienst te leveren tegen betaling van de overeengekomen prijs.
 8. Boeking: het vastleggen van een datum, tijdstip en locatie voor het afnemen van een toets.
 9. Bevestiging boeking: een e-mail of ander schrijven waaruit blijkt dat een toets door de kandidaat is ingepland.
 10. Toetslocatie: een locatie waar een toets wordt afgenomen.
 11. Dienst: het toetsen en ontwikkelen van kennis en vaardigheden door middel van het afnemen van toetsen en het aanbieden van bijscholing.
 12. Toets: een multiplechoice-toets, mondeling of schriftelijk examen, assessment of beoordeling van een paper.
 13. Toetsmoment: dag en tijdstip waarop een toets wordt afgenomen.
 14. Legitimatiebewijs: een geldig paspoort, een geldig Nederlands rijbewijs of identiteitskaart.
 15. Kosten toets: de door Cylin in rekening gebrachte bedragen voor een toets.
 16. Annuleringskosten boeking: kosten die in rekening worden gebracht bij annulering of wijziging van een toets.
 17. Toetsuitslag: een e-mail of ander schrijven waaruit blijkt wat het resultaat is van een afgelegde toets. De toetsuitslag wordt uiterlijk 6 weken na het doen van de toets kenbaar gemaakt aan Kandidaat. De uitwerkingen van een toets worden bewaard tot de uiterste termijn van afhandeling van eventuele klachten is verstreken.
 18. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de kandidaat en/of de opdrachtgever over een toets, opdrachten en toetsafname van/door Cylin.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, diensten gericht op het ontwikkelen van kennis en het toetsen van kennis.
 2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 4. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet geregeld is de Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst(en) tussen Cylin en de kandidaat en/of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 6. De rechter te Arnhem is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
 7. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich in te spannen om het geschil te beslechten.

Artikel 3 Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever moet Cylin eerst een redelijke termijn gunnen alvorens zij tot ontbinding over kan gaan. De bevoegdheid tot ontbinding ontstaat als nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een schriftelijk gestelde redelijke termijn.
 2. Een partij is gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of op te zeggen als:
  • De opdrachtgever en/of kandidaat een overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • De opdrachtgever en/of kandidaat heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • Er beslag wordt gelegd op enige goederen en/of enige vermogensrechten van de wederpartij die de aard van de overeenkomst raakt;
  • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend;
  • De wederpartij faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het bovenstaande ontslaat de kandidaat en/of de opdrachtgever echter niet van de verplichting tot betaling van openstaande bedragen en overige verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Cylin zal wegens beëindiging nooit tot schadevergoeding zijn gehouden. Cylin is nooit gehouden schadevergoeding te voldoen in geval zij heeft opgezegd of haar verplichting heeft opgeschort.
 4. Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever zal Cylin desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Als dit extra kosten met zich meebrengt zal dit aan de opdrachtgever worden doorberekend. Ook behoudt Cylin steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.
 5. Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. De overeenkomst kan enkel tegen het einde van de maand wordt opgezegd.
 6. Als een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De overeenkomst kan enkel tegen het einde van de maand wordt opgezegd.

Artikel 4 Prijzen

 1. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.
 2. Als na het tot stand komen van een overeenkomst in de prijzen begrepen factoren, zoals lonen, inkoopprijzen en dergelijke een wijziging ondergaan, is Cylin gerechtigd de prijzen aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vanaf het moment dat deze door Cylin zijn ingevoerd.

Artikel 5 Inschrijving toets

 1. Op een toets is een toets- en klachtreglement van toepassing. Deze reglementen staan in de digitale leeromgeving van de betreffende opleiding.
 2. De inschrijving voor een toets komt tot stand door aanmelding door de opdrachtgever. Deze ziet erop toe dat de kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet om deel te mogen nemen aan de toets.
 3. Na de totstandkoming van de inschrijving ontvangt de kandidaat hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. De bevestiging vermeldt het toetsmoment.
 4. Daarnaast doet de kandidaat een boeking bij de toetslocatie. De kandidaat ontvangt hiervan een bevestiging. De bevestiging vermeldt de toetslocatie, het toetsmoment en de eventueel toegestane hulpmiddelen.
 5. De opdrachtgever moet Cylin uiterlijk 6 weken voor de toets alle informatie verstrekken, die Cylin naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van een overeenkomst nodig heeft, dan wel wettelijk verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Cylin verzocht.
 6. De gegevens verstrekt door de kandidaat aan derden worden gebruikt bij de definitieve boeking van de toets. Ook worden deze gegevens gebruikt ter identificatie van de kandidaat op de toetslocatie. De gegevens moeten daarom in overeenstemming zijn met een geldig legitimatiebewijs. De toetslocatie behoudt zich het recht voor een kandidaat te weigeren indien de gegevens niet kloppen. Cylin is nooit gehouden tot restitutie indien een kandidaat geweigerd is.
 7. Cylin sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, doordat Cylin is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoons)gegevens uit, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cylin kenbaar behoorde te zijn. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van de (persoons)gegevens van de kandidaat en de juistheid hiervan.

Artikel 6 Wijziging of annulering van een toets

 1. Cylin heeft te allen tijde het recht om een toetsmoment en/of -locatie te annuleren of verplaatsen, dan wel in goed overleg te wijzigen naar een andere datum, locatie of tijdstip. Hier wordt de kandidaat en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. Als een toetsmoment en/of -locatie door Cylin wordt geannuleerd of verplaatst, zonder verwijtbaarheid van de kandidaat en/of de opdrachtgever en er geen overeenstemming wordt bereikt over een wijziging, worden de volledige kosten van de toets, met uitzondering van al afgenomen diensten, aan de kandidaat of de opdrachtgever gerestitueerd.
 3. Cylin is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigen van een toets.
 4. De kandidaat of opdrachtgever kan een toetsmoment kosteloos annuleren tot 15 kalenderdagen voor de toets.
 5. Binnen de termijn van 15 dagen voor de toets brengt Cylin annuleringskosten in rekening aan opdrachtgever:
  • Tot acht kalenderdagen voor de toets vijftig procent van de kosten van de toets.
  • Vanaf zeven kalenderdagen voor de toets honderd procent van de kosten van de toets.
  • Als de kandidaat de toets start en voortijdig afbreekt vindt geen restitutie plaats van de kosten van de toets.
 6. Het wijzigen van een toetsmoment of toetslocatie door de kandidaat en/of opdrachtgever is niet mogelijk. Voor het verschuiven dient de kandidaat en/of opdrachtgever de oude inschrijving eerst te annuleren en vervolgens een nieuwe toets te boeken. Hiervoor geldt het gestelde in lid 5.
 7. Het staat Cylin vrij om ten gunste van de kandidaat afwijkend te besluiten ten aanzien van het bepaalde in dit artikel. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in geval van een ernstige calamiteit aan de zijde van de kandidaat. 

Artikel 7 Betaling

 1. De factuur dient minimaal 30 dagen voorafgaand aan de toets voldaan te zijn. De gestelde termijn, weergegeven op een factuur, is fataal. Om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet-nakomen binnen de gestelde termijn. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is de wettelijke rente aan Cylin verschuldigd. Er is dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit Cylin noodzakelijk om de overeenkomst te ontbinden of verbintenis op te schorten.
 2. Als de opdrachtgever van mening is dat een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd te worden medegedeeld aan Cylin. Na deze termijn vervalt een eventueel recht op vermindering van het factuurbedrag. Discussie over de factuur geeft geen reden om betaling daarvan op te schorten. Partijen hebben beide een inspanningsverplichting om er samen uit te komen.
 3. Cylin is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de opdrachtgever in verzuim is. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van dertig kalenderdagen. De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze gestelde termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt gedurende de verzuimperiode twaalf procent.
 4. Als de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is Cylin gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van vijftig euro.
 5. Eventuele restituties worden gedaan binnen een termijn van vier weken vanaf het moment dat duidelijk is dat er een recht is op restitutie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Cylin is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade ontstaan door enige tekortkoming bij de uitvoering van een overeenkomst of enige andere verplichting tegenover de kandidaat en/of de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Cylin voor alle aanspraken van het personeel van opdrachtgever en derden die op enigerlei werkzaam zijn voor of bij opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die door zijn handelen of nalaten, of door het handelen van zijn personeel of door personen die op welke wijze dan ook voor hem werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt veroorzaakt. De opdrachtgever vrijwaart Cylin voor alle aanspraken van opdrachtgever, kandidaat en derden die kunnen ontstaan door de uitvoering van de overeenkomst of verband houden met de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever verklaart een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. De verzekering heeft een minimum dekking van € 1.250.000 ,- per gebeurtenis.
 4. De kandidaat en/of de opdrachtgever dienen – op straffe van het verlies van alle rechten en aanspraken – binnen dertig kalenderdagen nadat bekend is geworden, dan wel bekend had kunnen worden dat Cylin schade heeft veroorzaakt, maar in elk geval binnen één jaar nadat de schade is opgetreden, Cylin schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven hiervan op de hoogte te stellen.
 5. In geval van aansprakelijkheid van Cylin kan enkel aanspraak gemaakt worden op vergoeding van directe schade. Cylin is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder, maar niet uitsluitend, winstderving, gevolgschade en immateriële schade. Aansprakelijkheid van Cylin verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten voor zover dit geen wettelijk beletsel kent, is eveneens uitgesloten. Samenhangende gebeurtenissen worden altijd aangemerkt als één gebeurtenis.
 6. Cylin is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die betrokken zijn of door Cylin zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Cylin.
 7. Cylin is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door overmacht. Hieronder vallen onder meer, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, te weten: brand, bedrijfsstoringen, blikseminslag, energiestoringen, oorlog, serverstoringen, niet of niet-tijdig leveren door ingeschakelde derden, van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, stakingen, storingen in communicatie-/netwerksystemen en verhindering of niet-beschikbaar zijn van examinatoren of medewerkers. Deze opsomming is niet-limitatief.
 8. Cylin is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 9. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen voor de door Cylin bij de uitvoering van de toets ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 10. Cylin is slechts aansprakelijk voor zover de schadeveroorzakende situaties gedekt zijn onder de door Cylin afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en tot het maximale bedrag dat de verzekeraar in zo’n geval uitkeert. Als de verzekeraar niet uitkeert, dan is Cylin slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst aan Cylin heeft moeten voldoen.

Artikel 9 Inzet derden

 1. Cylin voert de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in artikel 5. Cylin bepaalt door welke perso(o)n(en) en met welke middelen uit haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd, dit met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst of examen dit vereist, heeft Cylin het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Cylin heeft om te voorzien in een goede landelijke dekking van toetslocaties, samenwerkingspartners gecontracteerd. Contractuele en wettelijke vereisten van opdrachtgever onder meer voortvloeiend uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG) worden nagekomen en nageleefd.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De toetsen zijn door Cylin met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. De intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten van de toetsen en overige diensten, zijn te allen tijde eigendom van Cylin dan wel in geldige licentie door Cylin verkregen. Het openbaar maken, publiceren, verveelvoudigen of exploiteren hiervan is ten strengste verboden.
 2. Bij overtreding van dit artikel, is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan Cylin, alsmede een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Het staat Cylin vrij om in plaats van de voornoemde boete de volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 11 Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de kandidaat en/of de opdrachtgever worden door Cylin vertrouwelijk behandeld. Hierop is onze privacyverklaring van toepassing.


Artikel 12 Overig

 1. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van Cylin, heeft Cylin het recht de leveringstermijn te verlengen met de periode dat de tijdelijke overmacht voortduurt. Onder tijdelijke overmacht wordt ook begrepen het geval dat er onvoldoende inschrijvingen door Cylin zijn ontvangen voor een toetsmoment.
 2. Overmacht is iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Cylin niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, en krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Cylin komt.
 3. In geval de overmacht langer heeft geduurd dan 3 kalendermaanden hebben partijen het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij schadevergoeding kan vorderen.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen zijn gehouden tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Bij overtreding van de geheimhouding, is opdrachtgever en/of kandidaat een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan Cylin, alsmede een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Het staat Cylin vrij om aanvullend op de voornoemde boete de volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Cylin kan te allen tijde de informatie op haar website(s) aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website of een gedeelte hiervan onderbreken.
 2. Cylin behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe Algemene Voorwaarden en privacyverklaring vervangen de voorgaande.
 3. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Wijzigingen zullen door Cylin bekend gemaakt worden op haar website www.cylin.nl en zijn veertien kalenderdagen na bekendmaking van kracht dan wel zoveel later als in de bekendmaking zal zijn bepaald. De opdrachtgever wordt in kennis gesteld van de wijziging van de algemene voorwaarden. Concreet wordt dan aangegeven wat de wijziging inhoudt.