Examenreglement

Artikel 1. Aanmelden

 1. Een student kan alleen aan het examen deelnemen als hij zich van tevoren als examenkandidaat heeft aangemeld en de nota voor het examen is voldaan.
 2. Aanmelden kan nadat er een mail is ontvangen van Cylin met een code voor de boeking bij Eureka.
 3. Na de aanmelding ontvangt de kandidaat een bevestiging per mail. De bevestiging vermeldt het toetsmoment en de toetslocatie.

Extra tijd
Heeft een student recht op extra tijd? Dan kan er uiterlijk 1 week voorafgaand aan het examen via info@cylin.nl een aanvraag voor extra tijd worden gedaan met een bewijs van recht op extra tijd. Op de locatie is de extra tijd niet meer te realiseren.

Artikel 2. Legitimatie

De student legitimeert zich voor deelneming aan een examen met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart (NL, EU of EER) of rijbewijs (NL)) bij de surveillant.

Artikel 3. Hulpmiddelen

 1. De student mag tijdens het examen gebruikmaken van het door de opleider verschafte lesmateriaal, eigen aantekeningen en een rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon als rekenmachine is niet toegestaan.
 2. Het gebruik van een tablet of smartphone is niet toegestaan.
 3. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte apparatuur aan te sluiten op de examencomputer.
 4. De student is verplicht om kladpapier na afloop van het examen bij de surveillant in te leveren.

Artikel 4. Examenruimte

De examens worden afgenomen op een locatie van Eureka. Meer informatie over hun locaties en regelementen vind je op https://eureka-examens.nl/.

15 minuten voor aanvang van het examen dient de student op de locatie van Eureka aanwezig te zijn. Wanneer de student te laat is, wordt hij niet meer toegelaten. In geval van overmacht bij het examenmoment kan de student contact opnemen met Eureka.

Artikel 5. Onregelmatigheden

 1. Indien een student zich ten aanzien van de examinering aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan hem de (verdere) deelname aan het examen worden ontzegd. Wanneer het bedrog of enige andere onregelmatigheid pas na afloop van het examenonderdeel wordt geconstateerd, kan de student het diploma worden onthouden of het reeds uitgereikte exemplaar worden teruggevorderd.
 2. Van vermoedelijke fraude wordt door een bij het examen aanwezige surveillant een melding gemaakt. De surveillant verstrekt de examencommissie een afschrift van de melding.
 3. De examencommissie hoort de bij het examen aanwezige surveillant en de van fraude verdachte student.
 4. De examencommissie verklaart, na vaststelling van de fraude, het examen ongeldig en sluit de student uit van deelneming aan het eerstvolgende desbetreffende examen.  
 5. De examencommissie kan in bijzondere omstandigheden een andere beslissing nemen.

Artikel 6. Uitslag

 1. Wanneer er een meerkeuze examen is afgelegd, is de uitslag geslaagd of gezakt direct te zien na afronden van het examen.
 2. Uiterlijk binnen 30 werkdagen (6 volledige weken) na het afleggen van een examen met open vragen is de uitslag bekend. Wettelijke schoolvakanties behoren niet tot de werkdagen.
 3. De uitslag is in te zien in de persoonlijke omgeving van Remindobooking. De student dient daarvoor de aangemaakte inloggegevens bij het boeken van het examen zelf te bewaren.  

Artikel 7. Verzetten of annuleren van een examen

 1. Als een toetsmoment en/of -locatie door Cylin wordt geannuleerd of verplaatst, zonder verwijtbaarheid van de student en er geen overeenstemming wordt bereikt over een wijziging, worden de volledige kosten van de toets, met uitzondering van al afgenomen diensten, aan de student/opleider gerestitueerd.
 2. De student kan een toetsmoment kosteloos annuleren tot 15 kalenderdagen voor de toets. Binnen de termijn van 15 dagen voor de toets brengt Cylin annuleringskosten in rekening aan de student/opleider:
  • Tot acht kalenderdagen voor de toets vijftig procent van de kosten van de toets.
  • Vanaf zeven kalenderdagen voor de toets honderd procent van de kosten van de toets.
  • Als de student de toets start en voortijdig afbreekt vindt geen restitutie plaats van de kosten van de toets.
 3. Het wijzigen van een toetsmoment of toetslocatie door de student is niet mogelijk. Voor het verschuiven dient de student de oude inschrijving eerst te annuleren en vervolgens een nieuwe toets te boeken. Hiervoor gelden de richtlijnen in het punt hierboven.
 4. Het staat Cylin vrij om ten gunste van de student afwijkend te besluiten ten aanzien van het bepaalde in dit artikel. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in geval van een ernstige calamiteit aan de zijde van de student. 

Artikel 9. Communicatie

De student kan voor de volgende onderwerpen bij de volgende partij terecht:

 1. Opleider: voor vragen van de student over de opleiding, het herexamen en/of andere zaken.
 2. Cylin: voor vragen over het boeken, wijzigen of annuleren van het examen. Ook vragen over het inzien van het cijfer, de inzage of extra tijd gaat via Cylin.
 3. Eureka: voor vragen over de locatie, het parkeren of als de student onverhoopt te laat dreigt te komen op het examenmoment.    

Artikel 10. Inzage

 1. Inzage is alleen mogelijk voor een examen met open vragen, niet voor een meerkeuze-examen.
 2. Uiterlijk binnen 12 werkdagen nadat de uiterlijke uitslagdatum gepland staat vindt de inzage plaats. Wettelijke schoolvakanties behoren niet tot de werkdagen. De inzage vindt plaats op locatie Arnhem.
 3. Uiterlijk 2 werkdagen voor de inzage moet de student zich aangemeld hebben.
 4. De student legitimeert zich voor de inzage van een examen met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij de surveillant.
 5. Tijdens de inzage mogen er geen notities gemaakt worden.
 6. Na afloop levert de student alle materialen en eventueel kladpapier in bij de surveillant.
 7. Bij een verzoek tot hercorrectie wordt de student binnen 10 werkdagen per mail op de hoogte gesteld van de beslissing op de aanvraag voor hercorrectie.

Artikel 11. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de directie van Cylin Exameninstituut.